Radosław Nawrocki

Radosław Nawrocki

Radosław Nawrocki – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Ukończył również College Niekonwencjonalnych Inicjatyw Edukacyjnych we Wrocławiu. Adiunkt w Zakładzie Edukacji Środowiskowej na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu. Współautor książki „Szkoła jako fikcja i inne szkice z filozofii edukacji”. Członek zespołu projektowego „Wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich”, realizowanego w ramach PO Kapitał Ludzki. Zainteresowania naukowe koncentruje przede wszystkim wokół zagadnień sprawiedliwości, wolności i równości w edukacji.

Wybrane funkcje:

– Członek Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN – Specjalista do opiniowania aktów prawnych i polityki oświatowej organów władzy centralnej, Członek Sekcji ds. polityki szkolnictwa wyższego i parametryzacji osiągnięć naukowych oraz Sekcji ds. polityki oświatowej

– Kierownik Studium Pedagogicznego na SWPS w Poznaniu

– Członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Jakości Kształcenia WPA UAM