Lekcja 14

Metoda GET

Dotychczas, przesyłając dane na serwer poprzez formularz HTML, używaliśmy metody POST:

W ten sposób informacje dostarczane do serwera (np. dane osobowe, hasła etc) nie są „widoczne” dla użytkownika. Jest to bezpieczna metoda przesyłania danych.

Ale istnieje też inna metoda, umożliwiająca nam „podglądanie” danych wysyłanych na serwer – metoda GET

 

Jedną z najważniejszych różnic między tymi metodami jest to, że przy użyciu metody GET przesyłane informacje są widoczne w adresie URL. Przeanalizuj przykład w następującym formularzu:

Po kliknięciu przycisku „Send” zobaczysz dane formularza przekazywane w adresie URL:

Dlaczego to może być użyteczne? Jedną z zalet tego sposobu jest możliwość współużytkowania adresu URL lub wypróbowania różnych parametrów bez konieczności używania formularza, po prostu zmieni się adres URL. Jeśli ręcznie zmienimy adres URL  http://localhost/lesson13/results.php?nameJoão&country=Portugal

Otrzymujemy ten wynik: 

Why can this be useful? One of the advantages of using this is the ability to share the URL or to try different parameters without having to use the form, just be changing the URL. If we manually change the url to be

http://localhost/lesson13/results.php?name=João&country=Portugal we get this result:

Ponownie, może to być świetne przy generowaniu dynamicznych adresów URL, jak zobaczymy poniżej.

Again, this can be great for generating dynamic urls as we will see below.

MySQL – WHERE clause

Do tej pory dowiedzieliśmy się, jak uzyskać dane z tabel bazy danych, ale kiedy otrzymamy cały stół. Co zrobić, jeśli chcemy konkretnego wiersza tego stołu? Możemy to zrobić używając klauzuli WHERE:

So far we have learned how to get data from database tables, but when we do we get the entire table. What if we want a specific row of that table? We can do it by using WHERE clause:

Lub, używając zmiennej GET:

or, by using a GET variable:

W ten sposób otrzymujemy wszystkie wiersze uczniów tabeli, które mają pole id równe wartości, którą przekazaliśmy.

Pełna próba:

This way we get all the rows of the table students that have the id field equal to the value we passed.

A complete sample:

Być może będziesz pytać, dlaczego robimy $ student [0] – dlatego, że polecenie SELECT zwraca tablicę wierszy i wykonujemy tę czynność, aby uzyskać pierwszą pozycję pochodzącą z bazy danych.

Tutaj można zobaczyć, jak wygenerować listę naszych uczniów z łączem dla wszystkich z nich:

You might be questioning why we do $student[0] – this is because SELECT command returns an array of rows, and we do this to get the first item that comes from the DB.

Here we can see how to generate a list of our students with a link for all of them:

 

« Lekcja 13 Indeks